Để thêm lời cảm ơn hoặc thông báo mới, hãy nhấp vào Thêm (More) bên trong Bản Tin.

Lởi Cảm Ơn

Gửi lời cảm ơn cho đồng nghiệp  của bạn. Đây là một công cụ tạo động lực, cho phép bạn thể hiện sự đánh giá cao của nhân viên và quản lý đối với công việc xuất sắc. Nhấp vào Thêm (More) > Lởi Cảm Ơn (Appreciation) trong biểu mẫu tin nhắn, chọn huy hiệu và thêm người nhận.

Thông báo

Đôi khi bạn có thể cần thu hút sự chú ý của đồng nghiệp đến một số thông tin quan trọng – điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của tùy chọn Thông báo.

Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Thêm (More) Thông báo (Announcement).

Nhập văn bản của thông báo và chọn người dùng sẽ thấy thông báo này. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Luôn luôn (Always) bên cạnh để hiển thị dấu hiệu thông báo và chọn khoảng thời gian thông báo này sẽ được hiển thị trong tiện ích thông báo ở bên phải.

Thông báo bạn đã thêm sẽ được đánh dấu bằng màu khác trong bản tin và cũng sẽ xuất hiện tiện ích thông báo ở phía bên phải:

mark_as_read.png

Những người dùng đã “đánh dấu thông báo là đã đọc” sẽ tự động được phản hồi và bạn sẽ có thể biết ai đã đọc thông báo quan trọng. Đối với những người dùng chưa đánh dấu thư là đã đọc, tiện ích thông báo sẽ vẫn treo ở bên phải tài khoản.