Danh sách nhân viên

Tất cả nhân viên công ty và người dùng được mời vào tài khoản Bitrix24 của bạn có thể được tìm thấy trong phần Nhân viên > tab Nhân viên .

danh-sach-nhan-vien

Sử dụng bộ lọc để xem danh sách nhân viên bị sa thải và được mời hoặc người dùng extranet.

danh-sach-nhan-vien

Nhấp vào nút bên cạnh tên nhân viên để truy cập menu hành động.

danh-sach-nhan-vien

Chỉ quản trị viên mới có thể sa thải một nhân viên.

Xuất và đồng bộ danh sách nhân viên

Bạn có thể xuất danh sách nhân viên sang Microsoft Excel hoặc đồng bộ hóa danh sách đó với Microsoft Outlook hoặc với các ứng dụng khác hỗ trợ CardDAV.

Phiên bản Outlook 2007 hoặc mới hơn được yêu cầu để đồng bộ hóa danh sách nhân viên.
Nếu bạn nhấp vào nút Đồng bộ hóa với Outlook, đồng bộ hóa sẽ được thực hiện tự động mỗi khi một nhân viên mới được thêm vào. Đó là đồng bộ hóa một chiều Bitrix24> Outlook.
danh-sach-nhan-vien
CardDAV được sử dụng để đồng bộ hóa với iPhone, iPad, Mozilla Thunderbird, eM Client. Chỉ cần làm theo hướng dẫn bạn nhận được khi nhấp vào nút Đồng bộ hóa với CardDAV.